Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mediator Sądowy

Szczegóły
Kod WP_SPMS
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

 Oferowane studia podyplomowe mają na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych przygotowują do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

 

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.

 

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych, na które oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej.

 

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

 

Czas trwania

2 semestry 162 - godz. wykładów i ćwiczeń

 

Wysokość czesnego

5 000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

 

 

Dodatkowe informacje:

sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r.

tel.: (85) 745 71 73
e-mail:
prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

 

Program studiów

 

Harmonogram realizacji programu Studiów Podyplomowych Mediatorów Sądowych

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

1

2

4

5

6

7

8

 

 Grupa zajęć 1: Podstawy i zasady wybranych gałęzi prawa w aspekcie mediacji

12,5

Egzamin

 

 

 

1

Istota i cel pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów

 

 

2

2

 

2

Podstawy i zasady prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie mediacji

 

 

14

14

 

3

Podstawy i zasady prawa karnego i postępowania karnego w aspekcie mediacji

 

 

12

12

 

4

Podstawy i zasady prawa gospodarczego a mediacje

 

 

8

8

 

5

Mediacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

 

 

8

8

 

6

Mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy

 

 

6

6

 

 

Grupa zajęć 2: Psychologiczne aspekty mediacji

5,5

Egzamin

 

 

 

1

Psychologia społeczna

 

 

8

8

 

2

Podstawy psychologii osobowości

 

 

6

6

 

3

Elementy psychohigieny

 

 

4

4

 

4

Elementy terapii uzależnień

 

 

5

5

 

 

Grupa zajęć 3: Osobowościowe aspekty mediacji

6

Egzamin

 

 

 

1

Mechanizmy stresu i kłamstwa

 

 

5

5

 

2

Analiza i sposoby diagnozy konfliktów

 

 

6

6

 

3

Autoprezentacja i kreowanie wizerunku

 

 

4

4

 

4

Negocjacje i mediacje wprowadzenie

 

 

10

10

 

 

Grupa zajęć 4: Negocjacje i mediacje. Komunikacja międzyludzka

6

Zaliczenie

 

 

 

1

Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 

 

12

12

 

2

Trening negocjacji

 

 

25

 

25

3

Trening mediacji

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

1

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

 

Zaliczenie

2

2

 

OGÓŁEM

30

 

162

112

50

 

 

 

Zasady ukończenia studiów

uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet w Białymstoku, jeżeli:

- egzaminy z grup zajęć (od 1 do 3) w formie testu na ocenę pozytywną oraz zaliczenie grupy zajęć 4 i BHP

- obecność na zajęciach min. 70%

 

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

 

Dodatkowe dokumenty

·         Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich 

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

·         Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa:

·         26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

·         04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB

·         od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

 

Limit miejsc

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 31 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.