Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

 

 

 

Lista kierunków


 • Administracja 
 • Bezpieczeństwo i prawo 
 • Biologia 
 • Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 
 • Chemia 
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa 
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
 • Ekobiznes
 • Ekonomia
 • Ekonomiczno-prawny 
 • Europeistyka 
 • Filologia polska 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - przekładoznawstwo 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy 
 • Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim 
 • Filozofia 
 • Filozofia i etyka 
 • Fizyka 
 • Historia 
 • Informatyka 
 • Informatyka i ekonometria 
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska 
 • Kognitywistyka i komunikacja 
 • Kryminologia 
 • Kulturoznawstwo 
 • Matematyka 
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikrobiologia 
 • Pedagogika 
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Pedagogika resocjalizacyjna 
 • Pedagogika specjalna 
 • Praca socjalna 
 • Prawo
 • Prawo i podatki w biznesie
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie 
 • Zarządzanie 

    

 

 

Ważne informacje


 

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjneOpłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone są na inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania w ciągu tygodnia trwa dwa dni od momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy wpłata została dokonana w piątek - na koncie kandydata opłata będzie widoczna we wtorek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

3. Zdjęcia w większości przypadków bedą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

8. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

 


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku 


Wzór pełnomocnictwa - jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby odpowiedniego wydziału.


Odwołanie należy składać na druku, którego wzór można pobrać TUTAJ.


Deklaracje językowe do pobrania  

 

 

  

SARS-CoV-2


 

INFORMACJA

dla kandydatów dotyczącą składania dokumentów na UwB w związku z obecnie panującym stanem epidemii

 

SZANOWNI KANDYDACI!

W trosce o bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników naszego Uniwersytetu zróbmy wszystko, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, stosujemy ogólnodostępne środki ochronne.

UPRZEJMIE WAS PROSIMY, ABY PODCZAS SKŁADANIA DOKUMENTÓW  DOSTOSOWAĆ SIĘ DO N/W PODSTAWOWYCH WYTYCZNYCH SANITARNYCH:

 1. Prosimy o posiadanie kopii oryginałów dokumentów, które będą weryfikowane przez komisję z ich oryginałami, a  następnie umieszczone w tzw. teczce studenta.
 2. Do podpisywania dokumentów prosimy używać tylko i wyłącznie własnego długopisu.
 3. Przed wejściem do wskazanego przez Uczelnię pomieszczenia, w którym będą składane dokumenty, konieczne jest zdezynfekowanie rąk dostępnym płynem dezynfekcyjnym, który będzie umieszczony przy wejściu do pomieszczenia.
 4. Należy pamiętać, że w pomieszczeniu. w którym będą przyjmowane dokumenty, może przebywać tylko i wyłącznie liczba kandydatów wskazana przez komisję – komisja będzie mogła wyprosić nadmierną ilość kandydatów, gromadzących się w korytarzu lub wchodzących do w/w pomieszczenia.
 5. Obowiązkowo każdy kandydat musi być w maseczce ochronnej zakrywającej usta oraz nos lub w przyłbicy.
 6. Odstępy pomiędzy oczekującymi oraz wchodzącymi do budynku powinny wynosić minimum 2 metry.

 

SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM.

 ZACHOWAJMY ROZWAGĘ, BY CHRONIĆ ZDROWIE SWOJE ORAZ INNYCH.

 

 

 

RODO
Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia i studentów, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet
  w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, nr tel. 85 745 70 00, adres e-mail 
  uniwersytet@uwb.edu.pl.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, czego podstawą prawną jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci  nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia.

 1. W przypadku przyjęcia na wybrane studia, dane osobowe studentów są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, czego podstawą prawną jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na studiach.

 1. Podanie danych na etapie rekrutacji na studia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować tym, że proces rekrutacji na studia może być utrudniony lub niemożliwy. W przypadku przyjęcia na wybrane studia, podanie danych jest niezbędne w zakresie, w jakim obowiązek ich przetwarzania przez Administratora wynika z przepisów prawa lub jest to nieodzowne do prawidłowego przebiegu studiów, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku usługi informatyczne, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.
 5. W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS i będą przechowywane przez okres 50 lat, a dane przechowywane w formie papierowej przekazane przez studenta zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
 6. Kandydat i student ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat i student posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danyEkonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniającach osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, kandydatowi i studentowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe kandydata i studenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.