• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia i uczestników studiów podyplomowych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, nr tel. 85 745 70 00, adres e-mail uniwersytet@uwb.edu.pl.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok.

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, czego podstawą prawną jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci  nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia.

4. W przypadku przyjęcia na wybrane studia, dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, czego podstawą prawną jest

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - jednoznaczna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w postaci nr telefonu na potrzeby kontaktu;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych dotyczących zdrowia w celu stworzenia osobom ze szczególnymi potrzebami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na studiach.

5. Podanie danych na etapie rekrutacji na studia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować tym, że proces rekrutacji na studia może być utrudniony lub niemożliwy. W przypadku przyjęcia na wybrane studia, podanie danych jest niezbędne w zakresie, w jakim obowiązek ich przetwarzania przez Administratora wynika z przepisów prawa lub jest to nieodzowne do prawidłowego przebiegu studiów, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku usługi informatyczne, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 74 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.

9. W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe uczestników ulegną przeniesieniu do systemu USOS i będą przechowywane przez okres 50 lat, a dane przechowywane w formie papierowej przekazane przez kandydata i uczestnika zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

10. Kandydat i uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat i uczestnik studiów podyplomowych posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, kandydatowi i uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Dane osobowe kandydata i uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W trakcie rekrutacji lub studiów każda osoba doświadczająca trudności wynikających ze stanu zdrowia może skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i Sekcji ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami  Do jego otrzymania nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego), wystarczy mieć odpowiednią dokumentację (np. opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej).

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pok. 17

15-328 Białystok

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

tel. 85 745 78 89

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.