Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doradztwo Podatkowe

Szczegóły
Kod WP_SPDP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych, biur rachunkowych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. 

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką, a także przez praktyków, w tym doradców podatkowych. 

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. 

Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, w konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu. 

Do 50% ogółu zajęć może odbyć się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość. 

 

Czas trwania

2 semestry, 175 - godz. wykładów

 

Wysokość czesnego

4.900 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach,

 

Dodatowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r.

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

Program

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

1

2

4

5

6

7

1

Grupa zajęć 1: Przepisy prawa w praktyce doradcy podatkowego

10

Egzamin

 

 

1a

Źródła prawa i wykładnia prawa

 

 

4

4

1b

Podstawy prawa cywilnego

 

 

4

4

1c

Podstawy prawa gospodarczego

 

 

16

16

1d

Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

 

 

4

4

1e

Prawo celne i dewizowe

 

 

6

6

1f

Przepisy o doradztwie podatkowym 

 

 

8

8

1g

Etyka doradcy podatkowego

 

 

4

4

2

Grupa zajęć 2: Zobowiązania i postępowanie podatkowe

4

Egzamin

 

 

2a

Zobowiązania podatkowe

 

 

10

10

2b

Postępowanie podatkowe

 

 

10

10

3

Grupa zajęć 3: Ekonomiczne aspekty prawa podatkowego

4

Egzamin

 

 

3a

Rachunkowość

 

 

5

5

3b

Analiza finansowa

 

 

5

5

3c

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg

 

 

5

5

4

Grupa zajęć 4: Administracyjne aspekty prawa podatkowego

8

Egzamin

 

 

4a

Egzekucja administracyjna

 

 

4

4

4b

Administracja finansowa i kontrola skarbowa

 

 

6

6

4c

Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych

 

 

6

6

4d

Orzecznictwo w sprawach podatkowych

 

 

6

6

4e

Prawo karne skarbowe

 

 

8

8

5

Grupa zajęć 5: Podatki stanowiące dochód budżetu państwa

10

Egzamin

 

 

5a

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

10

10

5b

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

10

10

5c

Ryczałty podatkowe

 

 

4

4

5d

Podatek VAT

 

 

10

10

5e

Podatek akcyzowy

 

 

6

6

5f

Podatek od gier

 

 

2

2

6

Grupa zajęć 6: Podatki stanowiące dochód budżetu gminy

4

Egzamin

 

 

6a

Podatek od spadków i darowizn

 

 

6

6

6b

Podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbowa

 

 

4

4

6c

Podatki i opłaty lokalne

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

7

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

 

Zaliczenie

2

2

OGÓŁEM

40

 

175

175

 

 

Zasady ukończenia studiów:

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku, jeżeli osiągnie:

-        egzamin z grup zajęć (od 1 do 6) w formie testu na ocenę pozytywną oraz zaliczenie BHP;

-        obecność na zajęciach w wymiarze min. 70 %.

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

Wykaz wymaganych dokumentów

- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

 

Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa:

- 26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
- 04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB
- od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.
 

 

Limit miejsc

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 35 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.