Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja Publiczna

Szczegóły
Kod WP_SPAP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

 

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej to odpowiedź na konieczność profesjonalizacji kadr urzędniczych i administracyjnych (również w jednostkach pomocniczych oraz organizacyjnych, np. oświatowych, kulturalnych, ochrony zdrowia, służb, inspekcji oraz straży). Studia stanowią również wsparcie w specjalizacji kadr w podmiotach niepublicznych, w tym prywatnych, biorących udział w czynnościach z udziałem administracji publicznej. Dynamika transformacji biurokratycznych, w tym zmian w obowiązującym prawie powoduje, iż szczególną wagę przykładamy do bieżącej aktualizacji w zakresie przedmiotu kształcenia i omawianej w ramach Studiów problematyki.

Absolwent studiów będzie przygotowany nie tylko do rzetelnego wykonywania bieżących zadań administracji samorządowej i rządowej, ale posiadał będzie też umiejętności niezbędne do kierowania i kontroli nad jednostkami organizacyjnymi oraz pomocniczymi administracji. Absolwent Studiów będzie również posiadał umiejętność radzenia sobie jako czynny uczestnik postępowań administracyjnych (w tym kontrolnych) i sądowych, jak też jako przedstawiciel podmiotu prywatnego.

Szczególny nacisk stawiamy na praktykę stosowania prawa i postępowania administracyjnego oraz zagadnienia kontrolne (w tym finansowe). Właśnie dlatego prowadzącymi zajęcia są uznani praktycy: sędziowie sądów administracyjnych, członkowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, kierownicy jednostek organizacyjnych urzędów administracji rządowej i samorządowej, adwokaci i radcowie prawni.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

  

Czas trwania studiów: 2 semestry 190 - godz. wykładów

 

Wysokość czesnego

 4 900 zł. płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

 

Kontakt:

sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r.

 

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Program studiów

Harmonogram realizacji programu Studiów Podyplomowych ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

 

RAZEM

WYKŁADY

 

1

2

 

5

6

7

 

 

 1. Grupa zajęć: Zagadnienie ogólne

6

egzamin

 

 

 

1

Wstęp do prawa – zasady legislacji

2

 

10

10

 

2

Ustrój administracji publicznej

1

 

8

8

 

3

Podstawy prawa konstytucyjnego

1

 

8

8

 

4

Prawo cywilne w administracji

1

 

8

8

 

5

Wstęp do zagadnienia interakcji prawa publicznego i prywatnego

1

 

6

6

 

 

2. Grupa zajęć: Prawo administracyjne – część ogólna:

8

egzamin

 

 

 

1

Podstawowe instytucje prawa administracyjnego

2

 

8

8

 

2

Źródła prawa administracyjnego

2

 

8

8

 

3

Wykładnia i interpretacja prawa administracyjnego

1

 

6

6

 

4

Prawo do dobrej administracji

1

 

6

6

 

5

Instrukcja kancelaryjna

1

 

8

8

 

6

Prawne formy działania administracji

1

 

8

8

 

 

 3. Grupa zajęć: Regulacje europejskie w administracji

3

egzamin

 

 

 

1

System prawny i instytucjonalny UE

2

 

8

8

 

2

Fundusze unijne a administracja publiczna

1

 

8

8

 

 

 4. Grupa zajęć: Prawo w samorządzie terytorialnym

5

egzamin

 

 

 

1

Prawo samorządu terytorialnego

2

 

10

10

 

2

Tworzenie prawa miejscowego

1

 

6

6

 

3

Prawo urzędnicze

1

 

8

8

 

4

Budżet i finanse samorządowe

1

 

8

8

 

 

5. Grupa zajęć: Procedury w administracji

8

egzamin

 

 

 

1

Postępowanie administracyjne

4

 

30

30

 

2

Egzekucja administracyjna

1

 

8

8

 

3

Kontrola i nadzór z elementami kontroli zarządczej w administracji

2

 

10

10

 

4

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

1

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

 

zaliczenie

2

2

 

OGÓŁEM

30

 

190

190

 

               

 

 

Zasady ukończenia studiów

uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

-        egzaminy z poszczególnych grup zajęć (od 1 do 5) w formie testu na ocenę pozytywną oraz zaliczenie BHP,

-        obecność na zajęciach min. 75%.

 

 

 

Rekrutacja

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich 

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

  • Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

 

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa:

  • 26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • 04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB
  • od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

 

Limit miejsc:

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 37 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.