Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zamówienia Publiczne

Szczegóły
Kod WP_SPZP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych są skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.                          

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie im praktycznych umiejętności ich organizowania.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

 

Czas trwania

2 semestry - 150 godz. wykładów i ćwiczeń

 

Wysokość czesnego

5 200 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

 

Dodatkowe informacje 

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r. 

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

Program studiów

 

Wykaz przedmiotów:

 

Harmonogram realizacji programu Studiów Podyplomowych ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

1

2

 

3

4

5

 

Grupa zajęć 1: Cywilnoprawne podstawy zamówień publicznych

3

egzamin

 

 

1

Elementy prawa cywilnego

 

 

6

6

2

Zamówienia publiczne w świetle prawa zobowiązań

 

 

6

6

3

Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

 

 

4

4

 

Grupa zajęć 2: Przedsiębiorca w zamówieniach publicznych

3

egzamin

 

 

1

Podstawy prawne działalności gospodarczej

 

 

4

4

2

Formy organizacyjne i rejestry przedsiębiorców

 

 

4

4

3

Niewypłacalność przedsiębiorcy i jej skutki prawne

 

 

4

4

 

Grupa zajęć 3:  Wybrane zagadnienia finansów publicznych

2

egzamin

 

 

1

Zamówienia w świetle zasad wydatkowania środków publicznych

 

 

4

4

2

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

 

 

8

8

 

Grupa zajęć 4:  Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

5

egzamin

 

 

1

Cele, historia i funkcje zamówień publicznych

 

 

2

2

2

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy

 

 

8

8

3

Zasady udzielania zamówień

 

 

4

4

4

Kontrola zamówień publicznych

 

 

2

2

5

Zamówienia sektorowe

 

 

2

2

6

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi

 

 

4

4

 

Grupa zajęć 5: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia

9

egzamin

 

 

1

Przygotowanie postępowania

 

 

20

20

2

Przeprowadzenie postępowania

 

 

12

12

3

Środki ochrony prawnej

 

 

6

6

4

Umowy w sprawach zamówień publicznych

 

 

6

6

 

Grupa zajęć 6: Specyfika zamówień na roboty budowalane

3

egzamin

 

 

1

Prawo procesu inwestycyjnego

 

 

6

6

2

Praktyczne aspekty zamówień na roboty budowlane

 

 

6

6

 

Grupa zajęć 7: Prawo karne materialne w zamówieniach publicznych

1

egzamin

 

 

1

Zasady odpowiedzialności karnej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych

 

 

4

4

2

Typy przestępstw występujących w związku z zamówieniami publicznymi

 

 

2

2

 

Grupa zajęć 8: Nowe podejście do zamówień publicznych

2

egzamin

 

 

1

Elektronizacja zamówień publicznych-wprowadzenie

 

 

2

2

2

Prawne aspekty podpisu elektronicznego

 

 

4

4

3

Społeczno-gospodarcze, ekologiczne i innowacyjne aspekty zamówień

 

 

6

6

 

Grupa zajęć 9: System zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej

3

egzamin

 

 

1

Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej

 

 

6

6

2

Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej

 

 

6

6

 

[poza grupami zajęć]

 

 

 

 

1

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

0

zaliczenie

2

2

OGÓŁEM

31

 

150

150

 

 

 

Zasady ukończenia studiów

Uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

-        egzaminy z poszczególnych grup zajęć (od 1 do 9) w formie testu na ocenę pozytywną oraz zaliczenie bhp,

-        obecność na zajęciach min. 80%.

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich 

 

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

·         Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

 

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa:

·         26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

·         04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB

·         od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Limit miejsc

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 41 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.