Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia

Szczegóły
Kod WP_SPPZMO
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

 Opis

Tematyka studiów stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie szeroko pojętym prawem medycznym i zarządzaniem w opiece zdrowotnej, zarówno ze strony prawników, jak i osób związanych z ochroną zdrowia tj. przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostyków laboratoryjnych), osób pracujących z pacjentami-klientami (psychologów, dietetyków, kosmetyczek) jak i osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem ochroną zdrowia (pracowników NFZ, dyrektorów i pracowników szpitali, przychodni, poradni). Studia umożliwiają efektywne sprawowanie funkcji na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych. Zachęcamy także do studiowania radców prawnych, adwokatów świadczących pomoc prawną podmiotom leczniczym i pacjentom ze względu wzrost liczby spraw na styku prawa i medycyny, nie tylko dotyczących błędów medycznych.

 

Należy zaznaczyć, że studia prowadzone są w formie hybrydowej (do 50% ogółu zajęć - forma online w czasie rzeczywistym). Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

 

Czas trwania

2 semestry, 178  godz. wykładów i ćwiczeń (z tego do 50% ogółu zajęć  - forma online w czasie rzeczywistym).

 

 

Wysokość czesnego

 czesne 6.000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

 

 

 Kontakt

sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r. 

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 Program studiów

 

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

 

Grupa zajęć 1. Zagadnienia wprowadzające

7

egzamin

40

38

2

1.

Charakterystyka prawa medycznego i podstawowe zasady prawa medycznego

 

 

1

1

 

a

Relacje prawo medyczne - etyka - normy deontologiczne

 

 

1

1

 

b.

Metody tworzenia prawa medycznego. Orzecznictwo sądowe jako instrument tworzenia prawa medycznego

 

 

1

1

 

2

Rozwój bioetyki i prawa medycznego. Bioetyka a deontologia lekarska

 

 

1

1

 

3

Szczególne dziedziny prawa medycznego

 

 

20

20

 

4

Regulacje prawne zawodów medycznych

 

 

12

12

 

5

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i personelu medycznego

 

 

2

2

 

a

Warsztaty z odpowiedzialności zawodowej

 

zaliczenie

2

 

2

 

Grupa zajęć 2. Pacjent i jego status prawny

5

egzamin

28

28

0

1

Definicja pacjenta. Idea praw pacjenta. Autonomia.

 

 

2

2

 

2

Prawa pacjenta w aktach prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Orzecznictwo ETPCz i TSUE

 

 

4

4

 

3

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

 

 

2

2

 

4

Prawo pacjenta do wyrażenia poinformowanej zgody oraz informacji. Prawo pacjenta do poufności informacji z nim związanych. Tajemnica medyczna.

 

 

4

4

 

5

Prawo do ochrony danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia. Dostęp do dokumentacji medycznej. Telemedycyna

 

 

4

4

 

6

Pozostałe prawa pacjenta: prawo do poszanowania intymności i godności w trakcie udzielania świadczeń, prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności, prawo do opieki duszpasterskiej

 

 

4

4

 

7

Ochrona praw pacjenta

 

 

4

4

 

8

Status prawny pacjentów szczególnych

 

 

4

4

 

 

Grupa zajęć 3. Organizacja, zarządzanie i finansowanie ochrony zdrowia

9

egzamin

56

44

12

1

Konstytucyjne uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce

 

 

2

2

 

2

Modele finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie

 

 

2

2

 

3

Organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

 

2

2

 

4

Uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej w sektorze publicznym i prywatnym

 

 

4

4

 

5

Rejestracja działalności leczniczej

 

 

1

1

 

6

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania w Polsce w oparciu o kontrakty z NFZ, w tym transgraniczna opieka zdrowotna

 

 

4

4

 

7

Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej

 

 

4

4

 

8

Teoretyczne i praktyczne aspekty kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

4

4

 

9

Fundusze unijne i pozaunijne na ochronę zdrowia

 

 

4

2

2

10

Pozycja prawna i kontrola NFZ

 

 

4

4

 

11

Prawo farmaceutyczne. Polityka lekowa i import docelowy leków. Zasady refundacji leków w Polsce

 

 

4

4

 

12

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

 

 

4

4

 

13

Spółki prawa handlowego jako formy prawne prowadzenia podmiotów leczniczych - praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania

 

 

3

3

 

14

Nadzór i kontrola działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem Ministra Zdrowia

 

 

4

4

 

15

Warsztaty z prawa handlowego w ochronie zdrowia

 

zaliczenie

4

 

4

16

Warsztaty z prowadzenia dokumentacji medycznej oraz organizacji działalności leczniczej

 

zaliczenie

6

 

6

 

Grupa zajęć 4. Odpowiedzialność prawna

6

egzamin

36

32

4

1

Odpowiedzialność odszkodowawcza: Modele odpowiedzialności odszkodowawczej (tradycyjne i alternatywne sposoby kompensacji)

 

 

4

4

 

2

Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny

 

 

4

4

 

3

Ubezpieczenie OC oraz inne formy zabezpieczenia podmiotów leczniczych

 

 

4

4

 

4

Odpowiedzialność karna

 

 

12

12

 

5

Odpowiedzialność administracyjna i pracownicza

 

 

8

8

 

5

Warsztaty – argumentacja prawnicza w sprawach medycznych

 

zaliczenie

4

 

4

 

Grupa zajęć 5. Mediacja w ochronie zdrowia

3

egzamin

16

8

8

1

Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów medycznych

 

 

8

8

 

2

Warsztaty – trening negocjacji i mediacji w sprawach medycznych

 

zaliczenie

8

 

8

 

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

 

zaliczenie

2

2

 

 

OGÓŁEM

30

 

178

152

26

 

 

 

 Zasady ukończenia studiów:

uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku, jeżeli osiągnie:

- egzaminy z grup zajęć (od 1 do 5) w formie testów zdane na ocenę pozytywną, zaliczenia ćwiczeń (warsztatów) wymaganych programem studiów oraz zaliczenie BHP;

 - obecność na zajęciach min. 70%.

 

 

 Rekrutacja

uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

·         Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich  

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

·         Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

 

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa:

·         26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

·         04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB

·         od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

Limit miejsc: Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 32 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.