Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Szczegóły
Kod WP_SPKTPJA
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Studia Podyplomowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków takich jak: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia. 

 

Celem studiów jest:

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

 

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w cztery moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.

 

Do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

 

Czas trwania

2 semestry 202 - godz. wykładów i ćwiczeń (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

 

Wysokość czesnego

6.000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

 

 

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa w godz. 10.00 – 14.00

czwartek – nieczynny

piątek w godz. 10.00 – 13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r. 

tel.: (85) 745 71 73
e-mail:
prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

Program studiów

Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych KSZTAŁCENIA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZYKA ANGIESLKIEGO

L.P.

NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

Egzamin / Zaliczenie

Liczba godzin zajęć

RAZEM

WYKŁADY

ĆWICZENIA

1

2

 

5

6

7

8

 

 1. Grupa zajęć 1: Wprowadzenie do pracy tłumacza

14

egzamin

 

 

 

1

Wprowadzenie do prawa polskiego

4

 

16

16

0

2

Podstawy prawa obszaru języka angielskiego

4

 

16

16

 

3

Stylistyka polska

3

 

8

 

8

4

Podstawy finansów, bankowości i ekonomii

3

 

8

8

 

 

2. Grupa zajęć 2: Tłumaczenia specjalistyczne

24

egzamin

 

 

 

1

Terminologia i tłumaczenia medyczne

3

 

8

 

8

2

Terminologia i tłumaczenia prawnicze

6

 

32

 

32

3

Terminologia i tłumaczenia techniczne

3

 

8

 

8

4

Tłumaczenia w Unii Europejskiej

4

 

16

 

16

5

Metodologia przekładu prawnego (prawo cywilne, handlowe, karne)

4

 

16

 

16

6

Praktyczny warsztat pisania: umowy, pisma, korespondencja

4

 

16

 

16

 

 3. Grupa zajęć 3: Tłumaczenia ustne

6

egzamin

 

 

 

1

Tłumaczenia konsekutywne

3

 

8

 

8

2

Tłumaczenia ustne

3

 

8

 

8

 

 4. Grupa zajęć 4: Warsztat pracy tłumacza przysięgłego

16

egzamin

 

 

 

1

Tłumaczenia pisemne

8

 

20

 

20

2

Tłumaczenia ustne

8

 

20

 

20

 

5. BHP dla uczestników studiów podyplomowych

 

zaliczenie

2

2

 

OGÓŁEM

60

 

202

42

160

 

 

 

Zasady ukończenia studiów

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet w Białymstoku, jeżeli:

-        egzaminy z poszczególnych grup zajęć (od 1 do 4) zdane na ocenę pozytywną oraz zaliczenie bhp,

-        obecność na zajęciach min. 80%.

 

 

Wymogi formalne

Uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie,

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK,

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich 

 

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

·         Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

 

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa:

·         26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

·         04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB

·         od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Limit miejsc

Studia podyplomowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 28 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.