Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego

Szczegóły
Kod WP_SPFLPWSPMEIK
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 00:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników Lasów Państwowych, jak też innych osób planujących pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

Celem kształcenia jest przypomnienie, uaktualnienie oraz przekazanie nowych wiadomości na temat obecnie obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie działalności Lasów Państwowych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego.

 

Do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

Czas trwania

2 semestry –232 godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

 

Wysokość czesnego

 7 000zł

 

Dodatkowe informacje

Sekretariat Studiów Podyplomowych  (pok.202)

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

poniedziałek – środa w godz. 10.00-14.00

czwartek – nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

przerwa urlopowa - 5.08.2024 r. - 3.09.2024 r.

 

tel.: (85) 745 71 73
e-mail:
prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

 

Program studiów

 

L.P.

NAZWA PRZEDMIOTU

 

 

 

punkty ECTS

Egz./Zal.

 

 

 

 

Liczba godzin

 

 

1

2

3

4

 

 

 1. Grupa zajęć: Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego publicznego

10

Egzamin

 

1

System prawa międzynarodowego publicznego – podstawowe zagadnienia

1,75

 

8

2

Specyfika działania organizacji międzynarodowych rządowych

1

 

4

3

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym publicznym a problematyka ochrony prawnej lasów

1,75

 

8

4

Międzynarodowe zasady prawa leśnego

1,25

 

8

5

Międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej ochronie środowiska a prawo leśne

1,25

 

6

6

Pozasądowe i sądowe metody rozstrzygania sporów w zakresie międzynarodowego prawa ochrony środowiska 

1,25

 

8

7

Status organizacji pozarządowych  krajowych i międzynarodowych z perspektywy działalności funkcjonowania Lasów Państwowych – wybrane przykłady

0,75

 

4

8

Prawo do czystego środowiska naturalnego jako prawo człowieka – uwarunkowania prawno międzynarodowe a praktyka krajowa państw

1

 

6

 

2. Grupa zajęć: Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa Unii Europejskiej

11

Egzamin

 

1

Specyfika Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej rządowej

0,75

 

2

2

System prawa i system instytucjonalny Unii Europejskiej – podstawowe zagadnienia

1,5

 

8

3

Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe

1,25

 

4

4

Źródła prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej a prawo leśne

2

 

12

5

Sądowa i pozasądowa kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej

1,75

 

10

6

Przykłady spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie ochrony środowiska  z uwzględnieniem problematyki prawa leśnego

1,5

 

8

7

Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i prawa leśnego w wybranych państwach europejskich

2,25

 

14

 

 3. Grupa zajęć: Funkcjonowanie lasów Państwowych w świetle prawa polskiego

22

Zaliczenie

 

 

3a. Wprowadzenie do systemu prawa krajowego i prawa leśnego

 

 

 

1

Podstawowe pojęcia nauk prawnych

1,5

 

10

2

System źródeł prawa w Polsce

0,5

 

4

3

Podstawy legislacji i interpretacji prawniczej

1

 

8

4

Konstytucyjne gwarancje ochrony środowiska w Polsce

0,25

 

2

5.

Prawo ochrony środowiska i prawo leśne w Polsce

1,5

 

8

6.

Normatywne podstawy organizacji i funkcjonowania Lasów Państwowych

0,5

 

2

 

3b.  Prawo leśne w regulacjach cywilnoprawnych

 

 

 

1.

Aspekty prawa cywilnego w działalności leśnej 

1,5

 

8

2.

Aspekty prawa handlowego w działalności leśnej 

1,25

 

8

3.

Prawo zamówień publicznych w leśnictwie 

1,5

 

8

4.

Obrót nieruchomościami leśnymi 

0,75

 

4

5.

Ochrona dóbr w działalności leśnej 

0,5

 

4

6.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów i techniki negocjacyjne w systemie prawa polskiego oraz innych systemów prawnych w leśnictwie

0,5

 

4

7.

Odpowiedzialność cywilna w prawie leśnym

0,25

 

2

 

3c. Prawo leśne w regulacjach administracyjnoprawnych

 

 

 

1.

Wprowadzenie do problematyki prawa administracyjnego z perspektywy funkcjonowania Lasów Państwowych

0,5

 

2

2.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z perspektywy działalności Lasów Państwowych

1

 

4

3.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z perspektywy działalności Lasów Państwowych

1

 

4

4.

Problematyka prawna procesów budowlanych i inwestycyjnych w lasach z uwzględnieniem regulacji tzw. "specustaw" (drogowej i lotniskowej)

1

 

4

5.

Podstawowe zagadnienia procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej w perspektywie funkcjonowania Lasów Państwowych

1,5

 

6

6.

Prawne podstawy finansowania działalności Lasów Państwowych

0,5

 

2

7.

Prawnopodatkowe aspekty finansowania Lasów Państwowych

0,5

 

4

8.

Prawne aspekty udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku (ustawa  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

0,5

 

2

9.

Prawne aspekty turystyki na obszarach leśnych

0,25

 

2

10.

Źródła finansowania projektów ekologicznych z perspektyw gospodarki leśnej: krajowe fundusze środowiskowe i międzynarodowe fundusze środowiskowe

0,75

 

4

11.

Odpowiedzialność administracyjna w prawie leśnym (ustawa o ochronie gruntów, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o lasach). Specyfika odpowiedzialności urzędniczej w działalności Lasów Państwowych

0,25

 

2

 

3d. Prawo leśne w regulacjach prawa karnego i procedury karnej

 

 

 

1.

Wprowadzenie do prawa karnego materialnego i procesowego

0,5

 

2

2.

Prawnokarne aspekty ochrony środowiska i przyrody z perspektywy prawa leśnego

0,25

 

2

3.

Specyfika przestępstw i wykroczeń przyrodniczych a przestępstwa i wykroczenia leśne

1

 

4

4.

Proceduralne aspekty ścigania przestępstw i wykroczeń leśnych

0,5

 

2

5.

Odpowiedzialność prawnokarna za popełnienie przestępstw i wykroczeń leśnych

0,5

 

2

 

BHP dla uczestników studiów podyplomowych

-

 

2

 

OGÓŁEM

43 ECTS

 

232

 

 

 

Warunki ukończenia studió odyplomowych

Sposób zaliczenia studiów:

-        egzamin / zaliczenie poszczególnych grup przedmiotów w formie testu na ocenę pozytywną,

-        obecność na zajęciach min. 80%.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

·         ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie

·         dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

·         złożyły wymagany komplet dokumentów.

 

Dodatkowe dokumenty

·         Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich  

W przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci dostarczają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

·         Cudzoziemcy: dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1: certyfikat, świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku. Zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający: zezwolenie na pobyt stały, Kartę Polaka, świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym.

 

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa:

·         26.06 – 30.09.2024 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

·         04.09 – 2.10.2024 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB

·         od 04.10.2024 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Limit miejsc:

Studia podyplomowe są uruchomione przy liczbie co najmniej 34 osób.