Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny - edycja II

Szczegóły
Kod WNOE_WWRDIWR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Informacje

 

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku uruchamia bezpłatne, kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia dedykowane są dla czynnych zawodowo psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów opracowany został na zlecenie MEiN i dotyczy planowanych prac związanych z wdrażaniem Nowego Modelu WWR i standardów organizacji WWR.

Studia mają na celu przygotowanie kadr do realizacji zadań w ramach nowego Modelu WWR, w tym kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych jako jednostek koordynujących zadania WWR oraz planowanych działań w zakresie oceny funkcjonalnej (ICF) i wsparcia środowiskowego.  

Czas trwania: 4 semestry
Łączna liczba godzin: 1065, w tym: 825 godz. zajęć dydaktycznych, 240 godz. praktyk
Czas realizacji studiów: 01.05.2023 r. do 31.12.2024 r.
Liczba miejsc: 50  

Ze środków MEiN finansowane są zajęcia dydaktyczne. Finansowaniem nie są objęte koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.  

 

Cel studiów

Przygotowanie kadry do pracy zgodnie z Nowym modelem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), szczególnie w placówkach systemu oświaty, w tym w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które będą pełnić funkcje koordynacyjne i wspierające zespoły WWR, działające na terenie powiatu.

Oferta bezpłatnych studiów podyplomowych dostępna jest pod tym linkiem

 

Adresaci

Studia adresowane są do osób czynnych zawodowo, posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie pedagogiczne:

 • psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów - w szczególności zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycieli, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zasady Rekrutacji

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia lub fizjoterapia,
 • przygotowania pedagogicznego,
 • zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu między innymi w: poradni pedagogiczno-psychologicznej, w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasie I-III  (miejsce pracy umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art.127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy)

oraz

 • złożenie oświadczenia przez kandydata o posiadaniu doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest rejestracja w systemie IRK (Krok 1) oraz złożenie kompletu dokumentów (Krok 2)

 

Sposób przeliczania punktów:

20 pkt – dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków:
              pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia lub fizjoterapia,
20 pkt – dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
15 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w poradni pedagogiczno-psychologicznej,
10 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w przedszkolu,
5 pkt – zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w szkole podstawowej w klasie I-III,
10 pkt – oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 65 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń uwzględnione będzie zalecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zróżnicowania miejsca pracy i regionu, z których rekrutowani są kandydaci.
 

Kwalifikacje

Kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny na stanowisku zgodnym z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w: 

 • instytucjach koordynujących WWR (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia informacyjnego, terapeutycznego i środowiskowego),
 • zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), 
 • Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW).

 

Czynności kandydata w procesie rekrutacji

 Uwaga - nie ma opłaty rekrutacyjnej!

 • KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK
  Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK

 • W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL),
  • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
  • umieszcza zdjęcie w formularzu osobowym,
  • dokonuje wyboru kierunku studiów.
 • KROK 2  - Złożenie dokumentów
  W tych dniach, w siedzibie Wydziału Nauk o Edukacji ul. Świerkowa 20, pokój A2 w godz. 8:30-14:30 należy złożyć komplet dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
  • ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
  • ksero dokumentu potwierdziającego posiadanie przygotowania pedagogicznego (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu
   dokument PDF do pobrania
  • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku szkolnego
   dokument PDF do pobrania
  • dowód osobisty (do wglądu).
 • KROK 3 - Wyniki rekrutacji
  • w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe informacje

Pierwszy zjazd odbędzie się 6-7 maja 2023 r.

 

Osoby do kontaku

mgr Anna Wołkowycka, tel.: 85 745 7390, e-mail: a.wolkowycka@uwb.edu.pl

Pokój A2

mgr Kamila Andrzejuk, e-mail: k.andrzejuk@uwb.edu.pl

Pokój A8