Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Terapia Pedagogiczna

Szczegóły
Kod WNOE_TP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A17, mgr Monika Łukaszuk, tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.06.2024 00:00 – 20.10.2024 23:59)

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do poznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia odpowiednich działań korekcyjno-kompensacyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się: w zakresie czytania i pisania, trudności matematycznych, logopedycznych, sposobów ich przezwyciężania i korygowania. Program, z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów, obejmuje blok przedmiotów medycznych, psychologicznych, logopedycznych, pedagogiki specjalnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu metod diagnozy i terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego warunkujących specyficzne trudności w uczeniu się i zachowaniu, podstawy terapii pedagogicznej wraz z metodyką i organizacją procesu terapeutycznego uwzględniające oddziaływania korekcyjno-kompensacyjne przez dramę, muzykę, plastykę, zabawę.

 

Ukończenie studiów uprawnia do diagnozowania i prowadzenia terapii uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, trudnościami w uczeniu się i zachowaniu Studia uprawniają również do organizowania, stosownie do rozpoznanych potrzeb, form pomocy na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w klasach i zespołach integracyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych, w prywatnych gabinetach terapii pedagogicznej, w świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wsparcia dziennego (m.in. świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne), instytucje opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego, placówki wielofunkcyjne, świetlice, bursy oraz internaty.

 

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć ukończone studia licencjacie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

 

Lub

 

Kandydat na studia podyplomowe musi mieć tytuł licencjata lub magistra uzyskany po ukończeniu kierunku pedagogika albo na kierunku lokowanym w innych obszarach wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich. 

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne,

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 2000 zł za I semestr, 2000 zł za II semestr, 2000 zł za III semestr (łącznie 6000 zł). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

Dodatkowe dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć dokumenty w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A9.1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00):

 

a) oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

b) dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

c) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

d) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.