Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych

Szczegóły
Kod WNOE_PdNTPZ
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A17, mgr Monika Łukaszuk, tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.06.2024 00:00 – 20.10.2024 23:59)

Opis

 

Opierając się na założeniach reformy systemu oświaty – zmianach ukierunkowanych na odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce – od 2019 roku publikowana jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego adekwatnego do potrzeb gospodarczych kraju, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach. Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne jest przygotowanie profesjonalnej kadry nauczycielskiej. Zgodnie z informacjami podanymi w Barometrze zawodów w całym województwie podlaskim widoczny jest deficyt osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. W części powiatów naszego województwa utrzymuje się stałe zapotrzebowanie na nauczycieli przedmiotów zawodowych. W powiatach: białostockim, bielskim, łomżyńskim odnotowano wzrost zapotrzebowania na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Przygotowanie do pracy nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych oznacza wyposażenie go w ogólną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną ze szczególnym zaakcentowaniem zagadnień dotyczących pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi oraz organizacji ich procesu uczenia się. Uwzględnione w efektach kształcenia umiejętności pozwolą absolwentom studiów podyplomowych sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji oraz potrzebom rynku pracy a nabywane kompetencje społeczne zapewnią realizację dobrze zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela. Przyjęte efekty kształcenia są zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. Wieloaspektowe podejście do programu kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych uwzględnia zarówno potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego jak i nowoczesne podejście do edukacji, co wpisuje się w nurt troski o kreowania nowego i wzbogacanie już funkcjonującego kapitału ludzkiego społeczeństwa.

 

Czas trwania: 3 semestry – 540 godzin, w tym 150 godzin praktyki

 

 

Zasady kwalifikacji

Studia adresowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia i uzyskały na nich efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadającą wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów zawodowych w technikach, szkołach policealnych, zasadniczych szkołach zawodowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne,

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 2000 zł za I semestr, 1500 zł za II semestr, 1500 zł za III semestr (łącznie 5000 zł). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

Dodatkowe dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć dokumenty w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A9.1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00):

a) oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

b) dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

c) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.