Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Przygotowanie Pedagogiczne

Szczegóły
Kod WNOE_PP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A17, mgr Monika Łukaszuk, tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.06.2024 00:00 – 20.10.2024 23:59)

Opis

Celem studiów podyplomowych jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego, niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Uczestnicy uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego ukończyli już studia pierwszego i drugiego stopnia (np. matematyka, biologia, historia itp.), na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

 Czas trwania: 3 semestry – 540 godzin, w tym 150 godzin praktyki.

 

 

Zasady kwalifikacji

Studia adresowane do osób, które ukończyły studia I i II stopnia na tym samym kierunku studiów lub jednolite studia magisterskie i uzyskały na nich efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub treściom prowadzonych zajęć.

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne,

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 2000 zł za I semestr, 1500 zł za II semestr, 1500 zł za III semestr (łącznie 5000 zł). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

Dodatkowe dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć dokumenty w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A9.1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00):

 

a) oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

b) dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

c) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

 

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.