Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Szczegóły
Kod WNOE_EiTOzZzSA
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A17, mgr Monika Łukaszuk, tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.06.2024 00:00 – 20.10.2024 23:59)

Opis

 

Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań profilaktyczno- wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych.

 

Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

 

Program studiów przewiduje przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

 

-najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,

-zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

-kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,

-zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

-rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

-stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,

-prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- zakresie pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Absolwenci studiów będą:

-potrafili opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,

-uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

-posiadali wiedzę o rozwoju oraz znali podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,

-znali przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

-potrafili dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów doświadczonych w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z autyzmem. Studia wyposażają w wiedzę nt. funkcjonowania osób z autyzmem, metod terapii i diagnozy osób z autyzmem, pracy z rodziną dziecka autystycznego, terapii i analizy zachowań trudnych.

 

Czas trwania: 3 semestry – 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk)

 

 

Zasady kwalifikacji

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje z pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Studia są przewidziane również dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, co wiąże się z realizacją dodatkowych 60 godzin zająć dydaktycznych i odbyciem 60 godzin praktyki zawodowej.

 

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne, 

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi: 2000 zł za I semestr, 2000 zł za II semestr, 2000 zł za III semestr (łącznie 6000 zł). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

 

Dodatkowe dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć dokumenty w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A9.1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00):
a) oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
b) dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
c) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
d) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

 

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.