Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Szczegóły
Kod WNOE_EiROzNI
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Edukacji
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk o Edukacji, Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A17, mgr Monika Łukaszuk, tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (11.06.2024 00:00 – 20.10.2024 23:59)

Opis

 

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

 

Studia nadają kwalifikacje, które uprawniają do wykonywania zawodu -  pedagog specjalny – w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

 

Co zyskasz po ukończeniu tego kierunku?

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwoli na:

 

o uzyskanie przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stopniach – w placówkach specjalnych, integracyjnych i masowych,

 

o uzyskanie przygotowania do pracy w placówkach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – takich jak warsztaty pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i in.

 

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych – nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, uczniami o obniżonej normie intelektualnej warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego.

 

Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie przygotowuje do przeprowadzenia wstępnej diagnozy, podejmowania interwencyjnych zabiegów psychokorekcyjnych oddziałujących na odchylenia rozwojowe oraz rozwija wiedzę i umiejętności do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Uczestnicy poznają najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną; zgłębią problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wykształcą również umiejętności ułatwiające im dokonanie właściwego doboru treści, form, środków do indywidualnej pracy.

 

Praktyczny charakter studiów

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowe), gdyż dużą wagę przykładamy do metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wśród prowadzących zajęcia są pedagodzy, psychologowie, terapeuci zajmujący się na co dzień osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Jako pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną nauczysz się wykorzystywać: interaktywne metody pracy, tolerancji dla inności, metody dramy, metody scen rodzajowych, metodyk specjalnych.

 

Absolwent zdobędzie praktyczne umiejętności pracy z dziećmi poniżej normy intelektualnej. Ponadto posiądzie umiejętność dostosowania metod i form pracy do potrzeb uczniów, umiejętność konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz umiejętność pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Zasady kwalifikacji

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje z pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Studia są przewidziane również dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, co wiąże się z realizacją dodatkowych 60 godzin zająć dydaktycznych i odbyciem 60 godzin praktyki zawodowej.

 

 

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

a) zakłada osobiste konto rejestracyjne,

b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,

c) dokonuje wyboru kierunku studiów.

 

 

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

 

Wysokość czesnego

Odpłatność za studia wynosi:

2000 zł za I semestr, 2000 zł za II semestr, 2000 zł za III semestr (łącznie 6000 zł). Możliwość rozłożenia czesnego na raty.

 

Dodatkowe dokumenty

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć dokumenty w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A9.1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00):

 

a) oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,

b) dowód osobisty (do wglądu), a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

c) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

d) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

 

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (20 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

W sytuacji niewystarczającej liczby uczestników zaproponowany zostanie kandydatom inny kierunek studiów, który został uruchomiony.