Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2024/2025)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły
Kod WEiF_BIIODO
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Finansów
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675, Marta Czech tel. 505 283 500, e-mail: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych" (edycja IV)

 

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych i zastępcy inspektora ochrony danych osobowych, a także zadań administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego (związanych z sektorem publicznym i prywatnym), adekwatnie do wymogów wynikających z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz przepisów sektorowych (np. kodeks pracy, kpa).

Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora w podmiocie sektora publicznego i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych i jego zastępcy z administratorem danych lub podmiotem przetwarzającym, profesjonalnie szkolić i instruować personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych przetwarzanych w organizacji własnej czy obsługiwanej outsourcingowo.

Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych inspektorów ochrony danych (i osób planujących rozpoczęcie pełnienia tej funkcji) oraz przyszłych zastępców inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, podmiotów przetwarzających związanych z sektorem publicznym i prywatnym, właścicieli i pracowników firm informatycznych oraz doradczych z obszaru ochrony danych osobowych, adwokatów i radców prawnych, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych w innych formach, bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

 

TERMINY ZJAZDÓW ORAZ WPŁAT CZESNEGO:

Terminy poszczególnych zjazdów zostaną opublikowane w terminie późniejszym, przy czym z założenia:

1) rozpoczęcie zajęć planowane jest w listopadzie 2023 r.;
2) planowanych jest 10 zjazdów w układzie weekendowym (maksymalnie 2 w miesiącu);
3) zajęcia trwają po 8 godzin lekcyjnych każdego dnia podczas zjazdu, przy czym w soboty zajęcia realizowane są w godzinach 11.00 – 18.00, natomiast w niedziele 9.00-16.00;
4) zakładany okres realizacji studiów: od listopada 2023 do końca czerwca 2023.

Czesne: płatne w całości w wysokości 5600 zł na indywidualne konto każdego uczestnika lub w podziale na maksymalnie 4 raty.
 

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Program studiów obejmuje: wykład inaugurujący (2 godziny), pięć modułów tematycznych  (w łącznym wymiarze 156 godzin), seminarium dyplomowe (10 godzin) oraz wykład kończący (2 godziny):

Moduł I: Obszar ekonomiczny w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Moduł II: Regulacje międzynarodowe, unijne i krajowe w obszarze bezpieczeństwa informacji
Moduł III: Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji: studium przypadków – rozwiązania praktyczne
Moduł IV: Kompetencje miękkie w bezpieczeństwie informacji
Moduł V: Rozwiązania techniczno-informatyczne w bezpieczeństwie informacji
W programie przewidziano również seminarium dyplomowe w ramach indywidualnych konsultacji słuchaczy z promotorem oraz obrony prac dyplomowych (10 godzin). Zajęcia stanowią łącznie 170 godzin, które zostaną zrealizowane
w formie interaktywnych wykładów i warsztatów lub ćwiczeń.

 

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych” to wykładowcy uniwersyteccy oraz specjaliści-praktycy z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Większość treści skupia się na aspektach praktycznych, zajęcia teoretyczne stanowią mniejszość godzin w programie. Podział ten uzasadniony jest specyfiką studiów oraz oczekiwaniami słuchaczy i idącymi za tym tendencjami do realizacji studiów podyplomowych w wymiarze praktycznym. Mając na uwadze rozwijający się trend łączenia wiedzy uniwersyteckiej z praktyką – zakładany jest ścisły kontakt słuchaczy z ekspertami praktykami w dziedzinie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Wśród grona specjalistów przewidziane zostały osoby, które w codziennej pracy zawodowej zajmują się zagadnieniami włączonymi w program studiów. Będą to przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sektora biznesu z obszaru bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, sektora IT, dziedziny mentoringu biznesowego oraz branży audytorskiej.

 

Warunki zaliczenia programu studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku: przynajmniej 80% obecności na zajęciach (zaliczeń), przygotowanie pracy dyplomowej pozytywnie ocenionej przez promotora oraz jej obrona przed komisją. 

BIODO ma 60 pktów ECTS

 

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się od 15 września 2023 roku a skończy się 15 października 2023 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc wynosi 30 osób (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk2.uwb.edu.pl).

Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów (odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata). Dokumenty można dostarczyć osobiście na Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku ul. Warszawska 63 do pokoju 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.30) lub przesłać pocztą tradycyjną do

Kierownika studiów:
Prof. zw. dr hab. Teresa Mróz
Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Finansów Publicznych
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63
pokój 229

 

PLAN ZAJĘĆ:

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym. 

 

KONTAKT

mailowy: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl
telefoniczny:
Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675

Marta Czech tel. 505 283 500