• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia

Szczegóły
Kod WP_SPPZMO
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Opis

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej w szerokim rozumieniu. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. Ponadto otrzymają potrzebne narzędzia do prowadzenia mediacji i zarządzania w ochronie zdrowia, niezbędne celem efektywnego wykonywania funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych

Program został podzielony na pięć bloków tematycznych dotyczących zagadnień wprowadzających, pacjenta i jego statusu prawnego, regulacji prawnych zawodów medycznych oraz szczególnych dziedzin prawa medycznego, organizacji, zarządzania i finansowania w ochronie zdrowia, odpowiedzialności prywatnoprawnej, odpowiedzialności publicznoprawnej i mediacji w ochronie zdrowia.  

W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta oraz przedstawicieli zawodów  medycznych. Ponadto uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada zapoznanie uczestników z mediacją w sprawach medycznych, a także prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i stany terminalne. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwenci posiądą wiele umiejętności praktycznych, które będą doskonalone na warsztatach: z odpowiedzialności zawodowej, z prawa handlowego w ochronie zdrowia, z prowadzenia dokumentacji medycznej, z zarządzania w ochronie zdrowia, z argumentacji prawniczej w cywilnych i karnych sprawach medycznych, taktyki procesowej, formułowania zarzutów do opinii biegłego, jak też z negocjacji i mediacji w sprawach medycznych.

W szczególności uwzględniono  potrzeby absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, zarządzania, kierunków medycznych oraz osób wykonujących zawody medyczne, osób wykonujących obowiązki związane z administrowaniem sektora ochrony zdrowia, praktyków prawa, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i profesji pokrewnych.

Z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym. Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

 

2 semestry, 180 - godz. wykładów i ćwiczeń (z tego do 50% ogółu zajęć odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym).

Zasady kwalifikacji

  • Rejestracja przez system IRK.
  • Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

5.000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Ankieta osobowa, wydrukowana z systemu IRK.

  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

Uruchomienie studiów

Studia Podyplomowe Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 25 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.