• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe (rok akademicki 2023/2024)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Doradztwo Podatkowe

Szczegóły
Kod WP_SPDP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa
Poziom kształcenia studia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych, biur rachunkowych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką, a także przez praktyków, w tym doradców podatkowych.

Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, w konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu

 

Zasady kwalifikacji

  • rejestracja w systemie IRK.
  • złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

4.500 zł
 

Dodatkowe dokumenty

·    -  formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,

- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez Uniwersytet w Białymstoku (na podstawie przedstawionego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów.

 

System studiów

Niestacjonarne

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i uczestników studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość

 

Czas trwania

2 semestry, 175 - godz. wykładów (z tego do 50% ogółu zajęć może odbyć się w formie online w czasie rzeczywistym)

 

Limit miejsc

 45

 

Dodatowe informacje

 

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Doradztwo Podatkowe mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 34 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.