• log in
  • create an account

Doctoral School - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Chemical sciences

Details
Code SDNSiP_NCH
Organizational unit Doctoral School of Exact and Natural Sciences
Area/discipline Chemical sciences
Level of education doctoral school
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 years
Recruitment committee address ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, e-mail: szkoladoktorska.nsip@uwb.edu.pl, tel. 85 738 82 72
Office opening hours Sekretariat:Pn-Pt: 8.00-14.00. Konsultacje z sekretarzem/przewodniczącym komisji:18.08.2022 11:00-13:00,25.08.2022 11:00-13:00,29.08.2022 11:00-13:00.Obowiązuje wcześniejsze umówienie się przez sekretariat: 85 738 82 72.
WWW address https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/nsip/
Required document
  • Higher education
  • Szkoła Doktorska
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (14.08.2023 00:00 – 25.08.2023 23:59)

Opis 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zapewnia kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie naukowej: nauki chemiczne. Program kształcenia, zatwierdzony przez Senat, realizowany jest w oparciu o zasoby Uniwersytetu w Białymstoku.

Podstawowym zadaniem szkoły doktorskiej jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dyscyplinie naukowej, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowo-badawczej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Program Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: nauki chemiczne zapewni absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej i naukowej, a także pracy dydaktycznej ze studentami. Absolwent zdobywa wiedzę, doskonaloną pod kierunkiem opiekuna naukowego, dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju i najnowszych osiągnięć nauk chemicznych oraz rozumienia zasad metodologii nauk ścisłych i przyrodniczych w stopniu pozwalającym na odpowiednie ich wykorzystanie w badaniach naukowych i pracy nauczyciela akademickiego. Absolwent posiada umiejętności pozyskiwania funduszy na badania oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych jak również kontakty z międzynarodowym środowiskiem naukowym i zawodowym. Absolwent potrafi dokonać wyboru i określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych, przygotować ich realizację oraz poradzić sobie z rozwiązywaniem pojawiających się problemów praktycznych. Program studiów wpłynie ponadto na kształtowanie postawy doktoranta opartej na samodzielnym planowaniu swojego rozwoju intelektualnego i pełnej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

 

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje:

1. Opis zakładanych efektów uczenia się.

2. Założenia procesu kształcenia.

3. Harmonogram realizacji programu kształcenia.

 

Szczegółowe informacje na temat programu kształcenia:

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu w Białymstoku obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

 

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

MODUŁ 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: Przedmiot spoza dyscypliny, Umiejętności miękkie przedmiot 1, Umiejętności miękkie przedmiot 2, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Komercjalizacja badań naukowych

MODUŁ 2. PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE: Dydaktyka szkoły wyższej, Formy finansowania nauk ścisłych i przyrodniczych, Przygotowanie plakatu i sztuka prezentacji, Przygotowanie publikacji do druku

MODUŁ 3c. PRZEDMOTY KSZTAŁCENIA W DYSCYPLINIE NAUKI CHEMICZNE: Journal Club (język angielski specjalistyczny), Statystyka w naukach chemicznych – teoria i praktyka, Przedmiot podstawowy, Wybrane zagadnienia współczesnej chemii, Zajęcia specjalistyczne

MODUŁ 4. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Seminarium doktoranckie

MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA: Praktyki zawodowe 

 

 

Warunki ukończenia Szkoły Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

1. Spełnienie wymogów wynikających z programu studiów (zaliczenie przedmiotów objętych programem kształcenia, wykonanie badań naukowych zgodne z indywidualnym planem badawczym przygotowanym przez doktoranta w porozumieniu z promotorem oraz spełnienie innych wymagań koniecznych do zaliczenia poszczególnych lat studiów).

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie naukowej: nauki chemiczne.  

 

 

 

Dodatkowe dokumenty 

 

1.        Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty: 

1)  ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, 

2)  podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z aktualną fotografią legitymacyjną spełniająca wymagania, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego), 

3)  kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp., stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej w przypadku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, 

4)  pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Uchwały Rekrutacyjnej), 

5)  oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały Rekrutacyjnej, 

6)   poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami);  w przypadku gdy w suplemencie nie zawarto średniej ze studiów, należy złożyć zaświadczenie o średniej uzyskane z jednostki macierzystej, 

7)  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, 

8)  ponumerowane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Rekrutacyjnej dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia naukowe: 

a)  kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej,  w której  zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów złożonych do czasopisma –  nazwę czasopisma, 

b)  poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału: 

-    kopię zaświadczenia (certyfikatu) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisanego przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych (z uwzględnieniem wystąpienia kandydata), 

-    kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisanego przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji, 

-    kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów, 

-    kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych, 

-    kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą lub instytucję badawczą, 

-    kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (wykaz certyfikatów branych pod uwagę w postępowaniu konkursowym znajduje się w załączniku nr 2 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 141), 

-    kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna (nauczyciela akademickiego), 

-    kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata (np. wykłady, prelekcje, publikacje), 

-    kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia, 

9)  wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. 

2.   Jeśli dyplom ukończenia studiów wraz z suplementami jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez: 

1)  osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub 

2)  osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub 

3)  konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub 

4)  akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. 

3.   Kandydaci składają wymienione wyżej wymienione dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski lub język angielski. 

4.   Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym prowadzone jest kształcenie w danej dyscyplinie naukowej w szkole doktorskiej, co najmniej na poziomie B2. 

5.   Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu. 

6.   Kandydat, przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej, jest zobowiązany do przedstawienia komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

7.   Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej oświadczenia, że: 

1)  będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej w jednej dyscyplinie naukowej, do której został przyjęty, 

2)  nie był doktorantem w szkole doktorskiej i nie pobierał stypendium doktoranckiego/ był doktorantem w szkole doktorskiej i pobierał stypendium doktoranckie wraz ze wskazaniem okresu, 

3)  posiada stopień/nie posiada stopnia doktora oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora, 

4)  nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie Ustawy,

5)   w przypadku rekomendacji do kilku dyscyplin naukowych wskaże tylko jedną z nich.

 

Zasad kwalifikacji


Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

 

Załącznik nr 2 (kwestionariusz kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

Załącznik nr 3 (pomysł badawczy przyszłej rozprawy doktorskiej)

Załącznik nr 4 (oświadczenie planowanego promotora o podjęciu się opieki promotorskiej)

Załącznik nr 6 (kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)

Załącznik nr 7 (oświadczenie kandydata rekomendowanego do wpisania na listę doktorantów)