• log in
  • create an account

Doctoral School - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Legal sciences

Details
Code SDNS_NP
Organizational unit Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Area/discipline Legal sciences
Level of education doctoral school
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 10
Duration 4 years
Recruitment committee address ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok, p. 233, tel. + 48 (85) 745 77 34, e-mail: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/ns/
Required document
  • Higher education
  • Szkoła Doktorska
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 26.07.2023 23:59)

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB, część to zajęcia dedykowane dziedzinie nauk społecznych. Największa grupa zajęć skierowana jest do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne lub pedagogikę). Poza przedmiotami obowiązkowymi w tej ostatniej części doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Doktorant wspólnie z promotorem na I roku kształcenia opracowuje indywidualny plan badawczy, który zawiera planowane cele i zadania naukowe do realizacji w trakcie kształcenia. 

Po II roku kształcenia osiągnięcia doktoranta są podstawą oceny śródokresowej.

Obowiązkiem doktoranta jest również odbycie co najmniej dwutygodniowego stażu naukowego w jednostce naukowej oraz złożenie wniosku grantowego. Realizacja programu obejmująca różne formy aktywności naukowej doktoranta umożliwia osiągnięcie efektów 8PRK.

Celami uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych są:

- uzyskanie przez doktorantów wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających prowadzenie badań naukowych;

- uzyskanie istotnych kwalifikacji niezbędnych w pracy naukowca i dydaktyka na uczelni oraz poza nią (odpowiadających wymogom rynku pracy);

- nabycie przez doktorantów wiedzy i umiejętności pozyskiwania środków na badania naukowe;

- zaangażowanie doktoranta w proces badawczy na terenie uczelni;

- zrealizowanie przez doktoranta efektów założonych w Indywidualnym Planie Badawczym Doktoranta, w tym szczególnie przygotowania rozprawy doktorskiej;

- złożenie rozprawy doktorskiej.

 

Ostatecznym celem uczenia się w Szkole Doktorskiej jest przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej zgodnie z wymogami postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w jednej z dyscyplin: ekonomia i finanse, pedagogika, nauki prawne lub nauki socjologiczne.

 

Program Doktorski Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych obejmuje 5 modułów kształcenia: 

MODUŁ 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO obejmuje przedmioty obowiązujące wszystkich doktorantów, stanowiące wspólną grupę zajęć dla wszystkich doktorantów w Uniwersytecie w Białymstoku.

MODUŁ 2. PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE zawiera 2 konwersatoria przygotowujące doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do składania wniosków na uzyskanie grantów.

MODUŁ 3. ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ podzielono na 4 ścieżki uczenia się – zgodne z czterema dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych, które są reprezentowane w Szkole. W związku z tym w planie studiów zaproponowano przedmioty w czterech podmodułach:

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  ekonomia i finanse

MODUŁ 3b Ścieżka uczenia się:  pedagogika

MODUŁ 3d Ścieżka uczenia się:  nauki prawne

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  nauki socjologiczne

Zajęcia w Module 3a obejmują specjalistyczny lektorat z języka obcego (3 lata) oraz cztery przedmioty obowiązkowe (Ekonomia zaawansowana, Finanse zaawansowane, Metodologia ekonomii, Metody ilościowe w ekonomii). Doktorant wybiera również 5 konwersatoriów specjalistycznych (do realizacji na 2, 3 i 4 roku studiów), z zaproponowanej przez Dyrektora listy w danym roku akademickim.

MODUŁ 4. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Przez cały czas trwania studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktoranckich, które wymagają bliskiej współpracy naukowej doktoranta z promotorem. Praca doktoranta nad rozprawą oraz włączenie go w prace badawcze w jednostce organizacyjnej w wybranej dyscyplinie realizowane są w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy opracowywany w ciągu pierwszego roku uczenia się w SDNS.

MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA. Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych wymaga włączenia doktoranta w procesy badań naukowych w zakresie kształcenia.

Kierunki badań aktualnie podejmowane obejmują wszystkie gałęzie nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i kryminologii, prawa finansowego i podatkowego, prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa rolnego, prawa konstytucyjnego oraz historii prawa, w tym prawa rzymskiego oraz teorii prawa.

 

Program szkoły - Uchwała nr 2634 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf). 

 

 SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Doktorant uczący się w Szkole Doktoranckiej Nauk Społecznych w dyscyplinie: nauki prawne jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna metody badań naukowych w naukach prawnych i potrafi je zastosować.

Potrafi identyfikować problemy, formułować hipotezy oraz je weryfikować wykorzystując przy tym odpowiednio zebrane informacje. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, prawnych i edukacyjnych. Zna główne zasady transferu wiedzy oraz komercjalizacji uzyskanych wyników prac badawczych. Potrafi dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk prawnych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań oraz podjąć dyskusję naukową nad analizowanymi zagadnieniami. Absolwent Szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze naukowca oraz pracownika naukowo-dydaktycznego na wyższej uczelni oraz w innych jednostkach naukowych czy dydaktycznych.
 

Dodatkowe dokumenty

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty: 

1) ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, 

2) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta, 

3) kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej w przypadku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, 

4) pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3), 

5) oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej zgodne z Załącznikiem nr 4 do Uchwały, 

6) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami); w przypadku gdy w suplemencie nie zawarto średniej ze studiów, należy złożyć zaświadczenie o średniej uzyskane z jednostki macierzystej, 

7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, 

8) ponumerowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 do uchwały rekrutacyjnej dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia naukowe: 

a)   kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a w wypadku artykułów złożonych do czasopisma – nazwę czasopisma, 

b)       poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału: 

·   kopię zaświadczenia (certyfikatu) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisanego przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych (z uwzględnieniem wystąpienia kandydata), 

·    kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisanego przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji, 

·   kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów, 

·      kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych, 

·  kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą lub instytucję badawczą, 

·  kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (wykaz certyfikatów branych pod uwagę w postępowaniu konkursowym znajduje się w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 141), 

·   kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna (nauczyciela akademickiego), 

·   kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata (np. wykłady, prelekcje, publikacje), 

·  kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia, 

9) wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Jeśli dyplom ukończenia studiów wraz suplementami jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez: 

1) osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych 

 lub 

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub 

3) konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub 

4) akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

3. Kandydaci składają wymienione w ust. 1 pkt 8 dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski lub język angielski. 

4. Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym prowadzone jest kształcenie w danej dyscyplinie naukowej w szkole doktorskiej, co najmniej na poziomie B2.

5. Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu.

 

Zasady kwalifikacji


Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Załączniki

 

 

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2023/2024 

Nauki prawne