• log in
  • create an account

Doctoral School - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Economics and Finance

Details
Code SDNS_EiF
Organizational unit Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Area/discipline Economics and Finance
Level of education doctoral school
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 4 years
Office opening hours 85 745 7734
WWW address https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/ns/
Required document
  • Higher education
  • Szkoła Doktorska
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 26.07.2023 23:59)

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB, część to zajęcia dedykowane dziedzinie nauk społecznych. Największa grupa zajęć skierowana jest do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne lub pedagogikę). Poza przedmiotami obowiązkowymi w tej ostatniej części doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Doktorant wspólnie z promotorem na I roku kształcenia opracowuje indywidualny plan badawczy, który zawiera planowane cele i zadania naukowe do realizacji w trakcie kształcenia. 

Po II roku kształcenia osiągnięcia doktoranta są podstawą oceny śródokresowej.

Obowiązkiem doktoranta jest również odbycie co najmniej dwutygodniowego stażu naukowego w jednostce naukowej oraz złożenie wniosku grantowego. Realizacja programu obejmująca różne formy aktywności naukowej doktoranta umożliwia osiągnięcie efektów 8PRK.

 

Celami uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych są:

- uzyskanie przez doktorantów wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających prowadzenie badań naukowych;

- uzyskanie istotnych kwalifikacji niezbędnych w pracy naukowca i dydaktyka na uczelni oraz poza nią (odpowiadających wymogom rynku pracy);

- nabycie przez doktorantów wiedzy i umiejętności pozyskiwania środków na badania naukowe;

- zaangażowanie doktoranta w proces badawczy na terenie uczelni;

- zrealizowanie przez doktoranta efektów założonych w Indywidualnym Planie Badawczym Doktoranta, w tym szczególnie przygotowania rozprawy doktorskiej;

- złożenie rozprawy doktorskiej.

 

Ostatecznym celem uczenia się w Szkole Doktorskiej jest przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej zgodnie z wymogami postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w jednej z dyscyplin: ekonomia i finanse, pedagogika, nauki prawne lub nauki socjologiczne.

 

Program doktorski szkoły doktorskiej nauk społecznych obejmuje 5 modułów kształcenia:

MODUŁ 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO obejmuje przedmioty obowiązujące wszystkich doktorantów, stanowiące wspólną grupę zajęć dla wszystkich doktorantów w Uniwersytecie w Białymstoku.

MODUŁ 2. PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE zawiera 2 konwersatoria przygotowujące doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do składania wniosków na uzyskanie grantów.

MODUŁ 3. ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ podzielono na 4 ścieżki uczenia się – zgodne z czterema dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych, które są reprezentowane w Szkole. W związku z tym w planie studiów zaproponowano przedmioty w czterech podmodułach:

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  ekonomia i finanse

MODUŁ 3b Ścieżka uczenia się:  pedagogika

MODUŁ 3d Ścieżka uczenia się:  nauki prawne

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  nauki socjologiczne

Zajęcia w Module 3a obejmują specjalistyczny lektorat z języka obcego (3 lata) oraz cztery przedmioty obowiązkowe (Ekonomia zaawansowana, Finanse zaawansowane, Metodologia ekonomii, Metody ilościowe w ekonomii). Doktorant wybiera również 5 konwersatoriów specjalistycznych (do realizacji na 2, 3 i 4 roku studiów), z zaproponowanej przez Dyrektora listy w danym roku akademickim.

MODUŁ 4. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Przez cały czas trwania studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktoranckich, które wymagają bliskiej współpracy naukowej doktoranta z promotorem. Praca doktoranta nad rozprawą oraz włączenie go w prace badawcze w jednostce organizacyjnej w wybranej dyscyplinie realizowane są w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy opracowywany w ciągu pierwszego roku uczenia się w SDNS.

MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA. Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych wymaga włączenia doktoranta w procesy badań naukowych w zakresie kształcenia.

Kierunki badań aktualnie podejmowane to: czynniki wzrostu gospodarczego, innowacje i transfer techniki, determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego, programowanie rozwoju regionalnego, zrównoważony rozwój, rola czynników instytucjonalnych w rozwoju gospodarczym, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE, wpływ podatków na działalność gospodarczą, handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarek, konkurencyjność międzynarodowa gospodarek, przemiany strukturalne w gospodarce Japonii i innych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, polityka wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich,  warunkowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju, problematyka rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wartości przedsiębiorstwa, kapitału intelektualnego, finanse publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego, ekonomia sektora publicznego, teoria wyboru społecznego, koncepcja optimum społecznego, analizy ryzyka.

 

Program szkoły - Uchwała nr 2634 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf)

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Doktorant uczący się w Szkole Doktoranckiej Nauk Społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna metody badań naukowych w naukach ekonomicznych i potrafi je zastosować. Potrafi identyfikować problemy, formułować hipotezy oraz je weryfikować wykorzystując przy tym odpowiednio zebrane dane statystyczne. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, prawnych i edukacyjnych. Zna główne zasady transferu wiedzy oraz komercjalizacji uzyskanych wyników prac badawczych. Potrafi dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań oraz podjąć dyskusję  naukową nad analizowanymi zagadnieniami.  Absolwent Szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze naukowca oraz pracownika naukowo-dydaktycznego na wyższej uczelni oraz w innych jednostkach naukowych czy dydaktycznych.

 

 

Dodatkowe dokumenty 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składa następujące dokumenty:

1) ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta,

3) kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały rekrutacyjnej w przypadku rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,

4) pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie (przygotowany wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3),

5) oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej zgodne z Załącznikiem nr 4 do Uchwały,

6) poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami); w przypadku gdy w suplemencie nie zawarto średniej ze studiów, należy złożyć zaświadczenie o średniej uzyskane z jednostki macierzystej,

7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,

8) ponumerowane zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 do uchwały rekrutacyjnej dokumenty potwierdzające jego osiągnięcia naukowe:

a)      kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a w wypadku artykułów złożonych do czasopisma – nazwę czasopisma,

b)      poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału:

·    kopię zaświadczenia (certyfikatu) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisanego przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych (z uwzględnieniem wystąpienia kandydata),

·    kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisanego przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji,

·   kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów,

·   kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych,

·  kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą lub instytucję badawczą,

·  kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 (wykaz certyfikatów branych pod uwagę w postępowaniu konkursowym znajduje się w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 141),

·   kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna (nauczyciela akademickiego),

·   kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata (np. wykłady, prelekcje, publikacje),

·  kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia,

9) wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

 

2. Jeśli dyplom ukończenia studiów wraz suplementami jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez:

1) osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych

 lub

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub

3) konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub

4) akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

3. Kandydaci składają wymienione w ust. 1 pkt 8 dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski lub język angielski.

4. Kandydat cudzoziemiec ma obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym prowadzone jest kształcenie w danej dyscyplinie naukowej w szkole doktorskiej, co najmniej na poziomie B2.

5. Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu.

 

 

Zasady kwalifikacji


Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Załączniki

 

 

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2023/2024 

Ekonomia i finanse