• log in
 • create an account

Doctoral School - 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

History

Details
Code SDNH_H
Organizational unit Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Area/discipline History
Level of education doctoral school
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 4
Duration 4 years
Recruitment committee address Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47, 15-420 Białystok, 85 745 74 60, e-mail:  szkoladoktorska.nh@uwb.edu.pl
WWW address https://szkolydoktorskie.uwb.edu.pl/nh/
Required document
 • Higher education
 • Szkoła Doktorska
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (03.07.2023 00:00 – 26.07.2023 23:59)

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (SDNH) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB. Największa grupa przedmiotów jest  ściśle związana z naukami humanistycznymi i  skierowana do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (językoznawstwo, literaturoznawstwo, historię czy filozofię). Poza przedmiotami obowiązkowymi z tej ostatniej grupy zajęciowej doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

Kształcenie w dyscyplinie historia ma na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a jego formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie odbywania kształcenia doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

W programie szkoły doktorskiej nacisk położony został na przedmioty o charakterze metodologiczno-warsztatowym  (m.in. metodologia nauk humanistycznych, doskonalenie warsztatowe). Inne mają na celu zapoznanie z nowymi nurtami i tendencjami we współczesnych naukach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny reprezentowanej przez doktoranta. Zajęcia mają charakter wykładów i konwersatoriów. W ramach szkoły doktoranci odbywają praktykę dydaktyczną. Ukończenie szkoły daje szansę na uzyskanie, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej  innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, poza ewentualnym kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni,  jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy  w szkołach.

Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem do końca IV roku w sekretariacie szkoły rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora. Procedura zmierzająca do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia odbywać się będzie przed Radą Dyscypliny Naukowej już poza jurysdykcją SDNH. 

 

 

Profil kandydata:

Bardzo dobre  wyniki studiów I i II stopnia.

Zainteresowanie historią, rodzące chęć naukowego badania dziejów Polski i dziejów powszechnych.

Otwartość na różne idee, krytycyzm myślenia, zdolność do weryfikacji autorytetów.

Potrzeba i umiejętność stawiania pytań.  

Dodatkowe dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz kandydata z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach i seminariach naukowych, stażach naukowych, studenckich kołach naukowych, stypendiach itp.,
 • pomysł badawczy na tle najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie,
 • poświadczoną przez uczelnię lub notariusza kopię dyplomu (na podstawie przedłożonego oryginału) ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementami),
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia kształcenia w dyscyplinach naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
 • kserokopie stron tytułowych recenzowanych monografii, spisu treści i strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów), kserokopie strony tytułowej monografii, spisu treści, strony redakcyjnej (zawierającej nazwiska recenzentów) i rozdziału lub kserokopie stron tytułowych czasopism, artykułów i spisu treści, lub zaświadczenie z wydawnictwa o przyjęciu publikacji do druku zawierające informację o planowanym roku publikacji, tytuł złożonego artykułu, tytuł monografii zbiorowej, w której zostanie opublikowany tekst, nazwisko redaktora tomu oraz nazwę wydawnictwa, a wypadku artykułów złożonych do czasopisma – nazwę czasopisma,
 • poświadczoną przez Uniwersytet w Białymstoku na podstawie przedłożonego oryginału:
  • kopię zaświadczenia (certyfikaty) o czynnym udziale w konferencjach lub seminariach naukowych, podpisane przez organizatora, z podaniem tytułu wystąpienia oraz kopię programów konferencji lub seminariów naukowych,
  • kopię zaświadczenia o udziale w konkursowym projekcie badawczym (np. NCN, NCBiR, NPRH), podpisane przez kierownika projektu, z podaniem numeru projektu, roli w nim kandydata i lat jego realizacji,
  • kopię decyzji o przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nagrodach lub stypendiach, zaświadczenia o innych uzyskanych stypendiach naukowych/badawczych przyznanych kandydatowi przez instytucję inną niż uczelnia, w której się kształcił, dyplomu honorowego ukończenia studiów,
  • kopię zaświadczenia o otrzymaniu nagród lub wyróżnień za pracę dyplomową, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych,
  • kopię zaświadczenia o odbyciu wyjazdu stypendialnego, stażu naukowego (nieobjętego programem studiów), uczestniczeniu w programie szkoły organizowanej przez szkołę wyższą,
  • kopię aktualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość danego nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
  • kopię zaświadczenia o działalności w studenckim kole naukowym podpisanego przez jego opiekuna,
  • kopię zaświadczenia o działalności popularyzującej naukę prowadzonej przez kandydata,
  • kopię dokumentu poświadczającego uczestnictwo w warsztatach lub szkoleniach podnoszących umiejętności i kompetencje uzyskane w procesie kształcenia,
 • wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w wypadku kandydata, który ma orzeczony stopień niepełnosprawności i który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w postępowaniu konkursowym. Wniosek taki należy złożyć do komisji rekrutacyjnej najpóźniej na 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • oświadczenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie w Białymstoku o gotowości podjęcia się promotorstwa rozprawy doktorskiej.
 1. Jeśli dyplom ukończenia studiów lub dokument potwierdzający osiągnięcie naukowe kandydata jest sporządzony w języku obcym, to dodatkowo powinien być załączony wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem, które powinno być dokonane przez:
  • osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub
  • konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.
 2. Kandydaci cudzoziemcy składają wymienione wyżej dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem, jeśli zostały wydane w języku innym niż język polski: dyplomy ukończenia studiów zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z suplementami, dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Wymóg przedłożenia dokumentu potwierdzenia znajomości języka polskiego nie dotyczy postępowania konkursowego do szkoły doktorskiej do danej dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w języku angielskim.
 3. Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji po jej złożeniu
 4. Kandydat, przystępując do rozmowy kwalifikacyjnej, jest zobowiązany do przedstawienia komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Kandydat rekomendowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej oświadczenia, że:
  • będzie doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej w jednej dyscyplinie naukowej, do której został przyjęty,
  • nie był doktorantem w szkole doktorskiej i nie pobierał stypendium doktoranckiego/ był doktorantem w szkole doktorskiej i pobierał stypendium doktoranckie wraz ze wskazaniem okresu,
  • posiada stopień/nie posiada stopnia doktora oraz zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium doktoranckiego w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora,
  • nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
  • w przypadku rekomendacji do kilku dyscyplin naukowych wskaże tylko jedną z nich.

 

Zasady kwalifikacji


Uchwała nr 3131 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2023/2024

Załączniki